Virtueel Assistent Renske Mollink

Algemene voorwaarden Renske mollink

 1. Definities

1.1. Renske Mollink, de eenmanszaak van Renske Mollink, gevestigd te Luttenberg onder KvK-nummer 56886322. Ook wel: Opdrachtnemer.
1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die Renske Mollink een Opdracht geeft.
1.3. Opdracht: de opdracht van Klant tot het verlenen van een of meerdere diensten door Renske Mollink.
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) gesloten tussen Partijen, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.5. Partijen: Renske Mollink en Klant.

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Renske Mollink als Opdrachtnemer optreedt. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele nieuwe of aanvullende overeenkomsten.
2.2. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, mits uitdrukkelijk overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Dit betekent dat wanneer Renske Mollink komt te overlijden, haar erfgenamen niet verplicht zijn al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Klant eisen.

 1. Aanbod & offertes

3.1. Een aanbod of offerte is maximaal 14 kalenderdagen geldig tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.
3.2. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.3. Renske Mollink schat in hoeveel uur zij nodig heeft om de dienst te verlenen.
3.4. Aan de geschatte uren voor een dienst en het daaruit voortvloeiende totale tarief kunnen geen rechten worden ontleend. De geschatte uren kunnen in de praktijk zowel lager als hoger uitvallen.
3.5. Opdrachten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Wanneer de Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Renske Mollink begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden Renske Mollink pas nadat deze schriftelijk door Renske Mollink zijn bevestigd.

 1. Tarieven

4.1. Alle tarieven die Renske Mollink hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en zonder eventuele overige kosten, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: reiskosten en kosten voor te maken of gemaakte reistijd.
4.2. Alle tarieven die Renske Mollink hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Renske Mollink te allen tijde wijzigen.
4.3. Tariefwijzigingen maakt Renske Mollink uiterlijk 2 maanden van te voren bekend aan Klant.
4.4. Indien Klant extra dienstverlening wenst naast wat eerder tussen Partijen is overeengekomen, dan mag Renske Mollink haar uurtarief in rekening brengen voor het meerwerk wat zij doet, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
4.5 Indien een klant gedurende een kalendermaand minder dan één uur aan diensten afneemt, wordt toch een minimum van één uur in rekening gebracht. Deze facturatie is van toepassing ongeacht de daadwerkelijk afgenomen diensttijd.
4.6 De reistijd van Renske Mollink vanaf de vestigingsplaats naar de opgegeven locatie van de klant wordt volledig in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief. Deze reistijd wordt gemeten in uren en zal worden toegevoegd aan de totale facturering voor de verleende diensten.
4.7 Voor de reiskosten vanaf de vestigingsplaats van Renske Mollink naar de opgegeven locatie van de klant worden reiskosten in rekening gebracht tegen een tarief van 25 cent per kilometer. Deze reiskosten worden berekend op basis van de enkele reisafstand zoals bepaald door gangbare routeplanners. De totale reiskosten zullen worden toegevoegd aan de factuur voor de verleende diensten.

 1. Betaling

5.1. Renske Mollink factureert haar uren per kwartier en rondt haar daadwerkelijk bestede tijd per kwartier naar boven af. Met uitzondering van artikel 4.5.
5.2. Een betaling dient zonder opschorting of verrekening te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
5.3. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij eenmaal door Renske Mollink in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 7 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
5.4. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinneringen, dan is Klant 30 kalenderdagen na factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd en dan mag Renske Mollink de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen bij Klant. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en is Klant zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.
5.5. Betaalt Klant niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Renske Mollink de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de Opdracht opschorten.
5.6. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens Renske Mollink onmiddellijk opeisbaar en mag Renske Mollink haar werkzaamheden opschorten of de overeenkomst beëindigen.

 1. Uitvoering van opdrachten

Algemeen
6.1. Renske Mollink voert de Opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.
6.2. Renske Mollink heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting, tenzij anders overeengekomen.
6.3. Renske Mollink heeft geen bewaarplicht over het door haar geleverde werk. Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de werken die Renske Mollink maakt voor Klant.

Leveren van informatie, gegevens, bescheiden, media en toegang
6.4. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie, gegevens, bescheiden, media en toegang waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de opdracht, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert of geeft aan Renske Mollink.
6.5. Stelt Klant de gevraagde informatie, gegevens, bescheiden, media, en toegang niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de Opdracht hierdoor vertraging op, dan mag Renske Mollink haar werkzaamheden opschorten.
6.6. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie, gegevens, bescheiden, media en toegang niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Klant.
6.7. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens, media en bescheiden. Dit geldt ook indien deze van derden afkomstig zijn.
6.8. Klant zorgt er voor dat hij het aanleveren en/of uploaden van afbeeldingen, logo’s, video’s, geluidsbestanden, ontwerpen, en dergelijke, niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
6.9. Het behoort niet tot de opdracht van Renske Mollink om onderzoek te doen naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot informatie, gegevens, media en bescheiden die Klant levert.

 1. Geheimhouding

7.1. Renske Mollink is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van Klant heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door Klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot: inloggegevens van systemen van Klant.
7.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie al openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij Klant aan Renske Mollink bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Renske Mollink is verkregen.
7.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Renske Mollink. Renske Mollink is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant, noch kan Klant de overeenkomst ontbinden.

 1. Overmacht

8.1. Renske Mollink hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: internetstoringen, brand, computerstoringen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.
8.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Renske Mollink op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.
8.4. In geval van overmacht is Renske Mollink niet tot vergoeding van schade gehouden.
8.5. In geval van overmacht heeft Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
8.6. Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

9.1. Klant vrijwaart Renske Mollink ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Renske Mollink ten behoeve van Klant zijn uitgevoerd.
9.2. Klant vrijwaart Renske Mollink voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Klant verstrekte informatie, bescheiden, media en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
9.3. Indien Renske Mollink aansprakelijk is voor schade, dan is zij alleen aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst.
9.4. Renske Mollink is alleen aansprakelijk voor schade die Klant lijdt indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
9.5. Renske Mollink is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
9.6. Renske Mollink is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Klant gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.
9.7. Indien Renske Mollink aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.8. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Renske Mollink behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.
10.2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renske Mollink de door Renske Mollink vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst. Onder de door Renske Mollink vervaardigde werken vallen onder meer, maar dit is niet beperkt tot: ontwerpen, visuals, video’s en teksten.
10.3. De door Renske Mollink vervaardigde werken mogen alleen voor het doel gepubliceerd worden dat vooraf samen is overeengekomen.
10.4. Het is Klant niet toegestaan om enig recht uit een met Renske Mollink gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, behalve indien zijn gehele onderneming wordt overgedragen of wanneer Renske Mollink schriftelijk toestemming geeft.
10.5. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, is het Klant zonder voorafgaande toestemming van Renske Mollink niet toegestaan door Renske Mollink vervaardigde werken te gebruiken of verder te laten uitwerken, en de licentie komt te vervallen:

 1. indien Klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt of op een andere manier in gebreke is;
 2. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd zoals genoemd in artikel 11;
 3. in geval van faillissement van Klant, tenzij de intellectuele eigendomsrechten volledig aan Klant zijn overgedragen.

10.6. Renske Mollink behoudt de vrijheid, met inachtneming van de belangen van Klant, om door haar vervaardigde werken zelf te gebruiken voor – waaronder begrepen maar niet beperkt tot – eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, en promotie.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

Beëindiging door opzegging
11.1. Zowel Klant als Renske Mollink mag de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen.

Bëeindiging door ontbinding
11.2. Zowel Klant als Renske Mollink mag de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen.

Gevolgen
11.3. Indien een van Partijen de overeenkomst beëindigt door opzegging of ontbinding, dan heeft Renske Mollink in ieder geval aanspraak op betaling van de tot dan toe door haar verrichte werkzaamheden.
11.4. Indien Klant op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
11.5. Renske Mollink hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Klant wanneer zij een overeenkomst conform dit artikel beëindigt.

 1. Klachtplicht

12.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Renske Mollink.
12.2. Indien een gebrek later dan de genoemde termijn in vorig lid wordt gemeld, dan kan Klant geen beroep meer doen op eventuele ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.
12.3. Renske Mollink beantwoordt klachten binnen een termijn van 30 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat Renske Mollink binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.
12.4. Klant dient Renske Mollink in ieder geval 2 maanden de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
12.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 1. Overige bepalingen

13.1. Op de rechtsverhouding tussen Renske Mollink en Klant is het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
13.3. Renske Mollink is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Renske Mollink zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.
13.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Renske Mollink, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.
13.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
13.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Scroll naar boven